“EDUCAR PER A LA IGUALTAT”


 

El programa “Educar per a la Igualtat” té com a finalitat propiciar que tota la comunitat educativa treballe i es relacione des d’una perspectiva coeducativa per a superar els estereotips sexistes, potenciar unes relacions igualitàries i previndre la violència de gènere. Pretén ser, a més, una ferramenta que recolze als que, dia a dia, exercixen la labor docent i intenten incorporar esta perspectiva en el seu quefer educatiu. L’impuls de mesures dirigides a propiciar el desenvolupament integral de l’alumnat en igualtat constituïx una de les línies estratègiques d’actuació, de caràcter prioritari i transversal, de la Conselleria d’Educació i Universitats.


OBJECTIUS

  1. Sensibilitzar a les comunitats educatives sobre la importància de la coeducació i la prevenció de la violència de gènere.

  2. Elaborar i divulgar materials coeducatius que faciliten la labor del professorat en la construcció de la igualtat en tots els àmbits de la seua pràctica docent.

  3. Visibilizar  les experiències coeducatives implementades en l’àmbit escolar.

  4. Fomentar la col·laboració amb altres institucions i entre els diferents programes d’innovació de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Promoció Educativa per a facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les actuacions i documents.