INFANTIL


L’educació infantil constituïx una etapa educativa amb identitat pròpia que atén xiquetes i xiquets des del naixement fins als sis anys d’edat. És una etapa que té caràcter voluntari i la seua finalitat és la de contribuir al desenrotllament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets:

Esta etapa, contribuïx a desenrotllar en les xiquetes i xiquets les capacitats que els permeten:

 • Conéixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.

 • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.

 • Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.

A més a més, en aquesta etapa l’estimulació primerenca afavoreix una bona i completa organització neurológica. Amb els projectes EMAT i LUDILETRAS treballem les matemàtiques i la lectoescriptur basant-nos en les intel·ligències múltiples. Tot en un entorn trilingüe: valencià, castellà i anglès.

 

PRIMÀRIA


L’educació primària forma part de l’ensenyança bàsica, té caràcter obligatori i gratuït. Esta etapa educativa comprén sis cursos acadèmics, que s’han de cursar ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat i s’organitza en tres cicles de dos anys acadèmics de duració cada un. Cada cicle constituïx la unitat de programació i avaluació en l’educació primària. L’alumnat s’incorporarà ordinàriament al primer curs de l’educació primària l’any natural en què complisca sis anys. Esta etapa contribuïx a desenrotllar en l’alumnat les capacitats que li permeten entre altres:

 • Conéixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb estes, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania, respectant i defenent els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.

 • Desenrotllar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i creativitat en l’aprenentatge, amb els quals descobrir la satisfacció de la tasca ben feta.

 • Desenrotllar una actitud responsable i de respecte pels altres que afavorisca un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència, així com fomentar actituds que promoguen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.

 • Conéixer i utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà, oralment i per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni cultural, així com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes les espanyoles i espanyols i d’idioma internacional. Desenvolupar, així mateix, hàbits de lectura com a instrument essencial per a l’aprenentatge de la resta de les àrees.

 

SECUNDÀRIA


L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l’ensenyança bàsica, té caràcter obligatori i gratuït. Esta etapa educativa comprén quatre cursos, que se seguixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general té dret a estar escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l’any en què finalitze el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat.

En esta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L’alumnat fa servir una tablet per facilitar l’accés i la personalització del seu aprenentatge.

L’educació secundària obligatòria contribuïx a desenrotllar en l’alumnat, entre altres, les següents capacitats:

 • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

 • Adquirir, desenrotllar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal.

 • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.

 • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar els estereotips i qualsevol discriminació.